Coppola Cherry Tomatoes Tin

£1.50

Description

Whole Italian cherry tomatoes in tomato juice.

400g

Coppola Cherry Tomatoes Tin